خدمات

      شرکت فنی مهندسی سلامت بنیاد پارس سپاهان با بهره گیری از نیروهای متخصص، به ارائه خدمات مهندسی پزشکی به کلیه مراکز درمانی می پردازد. این خدمات عبارتند از:

•             اجرای امور نگهداشت تجهیزات پزشکی بر اساس جدول زمانبندی

•             اجرای فرایندهای PM و کالیبراسیون

•             بازدیدهای دوره ای از تجهیزات پزشکی مرکز بر اساس جدول زمانبندی

•             نیاز سنجی، مشاوره و اجرا در امر خرید تجهیزات پزشکی، اعم از سرمایه ای و غیر سرمایه ای

•             مدیریت و نظارت بر اجرا فرآیند تعمیرات تجهیزات پزشکی

•             تدوین و اصلاح کلیه فرآیندهای تجهیزات پزشکی اعم از درخواست خرید و تعمیر، خرید خدمت و

•             نظارت بر صدور فاکتورهای خرید، تعمیرات و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

•             آموزش کاربری و نگهداشت تجهیزات پزشکی

•             راه اندازی نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی و شناسنامه دار کردن تجهیزات

•             مشاوره در امر طراحی، تجهیز و راه اندازی بخشها براساس تجهیزات منصوب، الزامات و چیدمان آنها

•             بررسی انطباق سایت های درمانی و تشخیصی براساس پروتکل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی

•             بررسی الزامات تاسیساتی مربوط به تجهیزات

•             تهیه راهنماهای کاربری سریع دستگاه ها جهت استفاده آسان و بهینه از تجهیزات پزشکی

 

 

قراردادهای خدمات مهندسی پزشکی شرکت با توجه به شرایط بیمارستان های مختلف به صورت زیر طبقه بندی می گردد:

•             قرارداد اسقرار نیرو در مرکز به صورت تمام وقت

•             قرارداد استقرار نیرو در مرکز به صورت نیمه وقت

•             قرارداد نگهداشت

•             قرارداد مشاوره

 

برخی از سوابق اجرایی شرکت در حوزه خدمات مهندسی پزشکی

واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان سپاهان اصفهان

کارشناس مقیم : آقای مهندس حمیدی

•             اجرای فرآیند اعتباربخشی بیمارستان و مناسب سازی فرآیندها

•             تجهیز بخش نوزادان و زایشگاه

•             اجرای فرآیندهای PM و کالیبراسیون

•             بازدیدهای دوره ای از تجهیزات پزشکی مرکز بر اساس جدول زمانبندی

•             تجهیز اتاق عمل

•             راه اندازی سیستم امحا زباله بیمارستانی

 

واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان اشرفی خمینی شهر

کارشناس مقیم : خانم مهندس باجولوند

•             اجرای فرآیند اعتباربخشی بیمارستان و مناسب سازی فرآیندها

•             اجرای فرآیندهای PM و کالیبراسیون

•             بازدیدهای دوره ای از تجهیزات پزشکی مرکز بر اساس جدول زمانبندی

 

واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان سعدی اصفهان

کارشناس مقیم : خانم مهندس ملک نژاد

•             اجرای فرآیند اعتباربخشی بیمارستان و مناسب سازی فرآیندها

•             اجرای فرآیندهای PM و کالیبراسیون

•             بازدیدهای دوره ای از تجهیزات پزشکی مرکز بر اساس جدول زمانبندی

•             تجهیز اتاق عمل

•             تجهیز بخش   NICU

•             برگزاری جلسات آموزشی کاربری تجهیزات پزشکی

 

واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان ساعی خمینی شهر

کارشناس مقیم : خانم مهندس باجولوند

•             اجرای فرآیند اعتباربخشی بیمارستان و مناسب سازی فرآیندها

•             اجرای فرآیندهای PM و کالیبراسیون

•             بازدیدهای دوره ای از تجهیزات پزشکی مرکز بر اساس جدول زمانبندی